Kako osnovati d.o.o. u Bosni i Hercegovini?

Ukoliko želite osnovati svoje preduzeće, jedna od najpogodnijih formi je Društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.).

d.o.o. (eng. Limited liability company (LLC), njem. Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmBH) je društvo u kojem svaki član društva ima udio u kapitalu društva i snosi rizik poslovanja samo do visine tog unijetog udjela. To je poslovna struktura osnovana dokumentom o osnivanju ili osnivajućim ugovorom sa jednim ili više domaćih/stranih fizičkih i/ili pravnih lica i sa početnim kapitalom podijeljenim u dijelove.

Dakle, odgovornost za poslovanje je ograničena, pa osnivač ili više njih ne odgovaraju za obaveze društva svojom ličnom imovinom, nego samo visinom unijetog udjela. Upravo ova karakteristika d.o.o. čini jednim od najčešćih oblika privrednog društva u Bosni i Hercegovini.
Kako registrovati d.o.o.?!

U nastavku teksta vam predstavljamo korake koje morate proći da biste osnovali d.o.o. u Federaciji i u Republici Srpskoj, kao i koliko sve to košta.

U Federaciji BiH
Korak 1: Odabrati ime kompanije
Korak 2: Provjeriti u registru kompanija na Sudu da li je izabrano ime dostupno
Korak 3: Odrediti iznos osnivačkog kapitala

Minimalni osnivački kapital za d.o.o. je 1.000 KM. Ukoliko više partnera osniva kompaniju, ovaj iznos se dijeli na broj partnera, s tim da minimalni doprinos svakog partnera ne smije biti manji od 100 KM.
Korak 4: Sastavljanje osnivačkog akta

Osnovni i najvažniji dokument za d.o.o. je njegov osnivački akt

Osnivački akt može biti u formi odluke (ukoliko je jedan osnivač) ili u formi ugovora (ukoliko je više osnivača). Svaki osnivački akt ima svoje obavezne dijelove. Osnivački akt sastavlja notar, a vi mu morate dati sljedeće podatke:

ime i prezime, te adresa osnivača društva (ako je osnivač strano privredno društvo onda se navodi naziv i adresa društva);
koliko je iznos početnog osnovnog kapitala (Zakonom propisani minimalni iznos je 1.000 KM),
ko je osnivač/ko su osnivači;
ko je direktor, vođenje poslova i zastupanje društva (imenovanje lica ovlaštenih za vođenje poslova i zastupanje kao i za registraciju društva u sudskom registru);
koji je naziv društva, sjedište i djelatnost kojom će se društvo baviti;
prava i obaveze članova društva (politika poslovanja, raspodjela profita i sl.);
postupak u slučaju da neko od osnivača društva ne uplati svoj ulog u novcu do ugovorenog roka ili ne ispuni neku drugu dogovorenu obavezu;
izmirivanje troškova osnivanja društva (od strane osnivača ili nove kompanije);
posljedice neuspjelog osnivanja društva;
ovjeren potpis osnivača ili ovlaštenog zastupnika za registraciju društva u BiH (ovjera potpisa se vrši kod notara).

* Direktor u d.o.o. može imati radni odnos, i u takvom slučaju mora biti zdravstveno/socijalno osiguran te ne može obnašati funkciju direktora i u nekom drugom društvu, ali postoji mogućnost da direktor ne bude u radnom odnosu, ali u tom slučaju kompanija mora imati minimalno jedno uposleno lice.

** Ako direktor neke firme u BiH treba biti stranac, onda mora prijaviti boravište u BiH te nabaviti radnu dozvolu.

CIJENA: advokatska ili notarska obrada = 400-500 KM
Korak 5: Uplatiti osnivački kapital

Iznos osnivačkog kapitala uplaćujete na prelazni račun jedne od banaka u BiH (Uplatnica vam je potrebna kao dokaz koji prilažete sudu). Uplatu osnovnog kapitala osnivač/osnivači mogu izvršiti direktno ili putem opunomoćenog advokata.

* Ako neko drugi izvrši uplatu, treba pripremiti pismenu izjavu u kojoj se navodi da je uplata izvršena u ime osnivača (ime osnivača).

Korak 6: Registracija kod općinskog suda

Registracija se vrši kod odjeljenja registra za upis pravnih lica.

Podaci koji se unose u registar su podaci o osnivanju, spajanju i okončanju predmeta upisa, osnivanju ili okončanju dijela predmeta upisa, sve premjene statusa koje uključuju promjene u formi organizacije predmeta upisa, podaci o predmetu upisa koji su relevantni za pravnu korespodenciju i njihove promjene, podaci o bankrotu i likvidaciji procesa, podaci o započetoj proceduri ukidanja predmeta upisa kao i drugi pravno propisani podaci.

Za registraciju je neophodno dostaviti sljedeću dokumentaciju (prevod dokumentacije kod ovlaštenog sudskog tumača u nekom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini):

zahtjev za registraciju (obrasce možete preuzeti na sudu ili na stranici suda)
osnivački akt;
dokaz o uplati osnovnog kapitala na privremeni račun u banci;
dokaz o uplati sudske takse i potvrda o uplati takse za objavljivanje oglasa o osnivanju firme u Službenim novinama FBiH, odnosno Službenom glasniku RS;
potvrda iz poreske uprave o nepostojanju duga;
ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje firme u unutrašnjem i vanjskom prometu – potpis ovjerava notar
izjava direktora o prihvatanju dužnosti (sačinjava advokat ili notar, ovjerava Općina ili notar).

CIJENA: sudska taksa 320 KM + 150 KM objava registracije u Službenim novinama = 470 KM
Korak 7: Platiti administrativne troškove i preuzeti Rješenje o registraciji kompanije od Suda
Korak 8: Izrada pečata

Nakon završene registracije izrađujete pečat na kojem stoji naziv vaše firme.

Da biste mogli izraditi pečat potrebno je da priložite i kopiju rješenja o upisu društva u sudski registar. Na pečatu mora biti naznačeno ime i adresa kompanije.

CIJENA: 30-50 KM
Korak 9: Potpisati Ugovor sa certificiranim računovođom i Ugovor o zakupu prostora
Korak 10: Zahtjev za izdavanje statističkog, ID broja i šifre djelatnosti

Nakon završene registracije, potrebno je da vašu firmu registrujete u Registru preduzeća u Zavodu za statistiku. Poreznoj Upravi podnosite Zahtjev za dobivanje ID broja (koji predstavlja “ličnu kartu” vaše firme) i Obavještenja o razvrstavanju na šifru djelatnosti.

CIJENA: kopiranje + ovjera dokumentacije =cca 30 KM
Korak 11: Prijava u sistem PDV-a (uvjetno)

Nakon dobivanja identifikacionog broja, Društvo se mora upisati u Registar obveznika indirektnih poreza, ukoliko planira ostvariti godišnji oporeziv promet veći od 50.000 KM. U tom slučaju dužan je prezentirati dokaz da će u narednih godinu dana ostvariti prihod veći od 50.000 KM. Takav dokaz može biti Ugovor s klijentom.

CIJENA: administrativna taksa + kopiranje + ovjera =cca 50 KM
Korak 12: Otvaranje transakcijskog računa u banci

Da biste otvorili žiro-račun u banci potrebno je dostaviti kopije sljedećih dokumenata:

rješenja o upisu u sudski registar (ne može biti starije od 6 mjeseci);
rješenje o identifikacionom broju, izdato od Ureda za statistiku;
potvrda o matičnom i carinskom broju (ukoliko ste firmu registrovali za vanjsku trgovinu);
identifikacioni dokument za osobe koje trebaju dobiti punomoć za žiro-račun koji se otvara;
ovjeren potpis ovlaštenih osoba za platni promet.

CIJENA: kopiranje + ovjera dokumentacije =cca 30 KM
Korak 13: Plaćanje komunalne takse
Korak 14: Izraditi Ugovor o radu za uposlene
Korak 15: Prijavljivanje društva i zaposlenih u poresku upravu

Da biste prijavili firmu u nadležnu poresku upravu potrebni su vam sljedeći dokumenti (originali ili ovjerene kopije)

rješenje o upisu u sudski registar
potvrda rjesenje o matičnom/identifikacionom broju
popunjen obrazac za prijavu kompanije

Za registraciju zaposlenih potreban je sljedeći dokument: Odgovarajući obrazac za upis u jedinstveni registar (može se preuzeti kod nadležne Porezne uprave prema sjedištu tvrtke).

NEMA TROŠKOVA (ovo sve već imate)
Korak 16: Podnošenje zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju

Kompanije moraju posjedovati fiskalnu kasu.

CIJENA: fiskalizacija + fiskalni uređaj =cca 700 KM
Pribavljanje dozvole za obavljanje djelatnosti

Nadležnom općinskom ili kantonalnom organu (zavisno od djelatnosti) trebate podnijeti izjavu o ispunjavanju tehničkih uslova poslovnog prostora radi početka obavljanja djelatnosti. Kako bi pribavili ovu dozvolu potrebno je da dostavite sljedeće dokumente:

Zahtjev za dozvolu;
Punomoć, osim ako direktor sam ne poduzima potrebne korake;
Dokaz da kompanije ima poslovni prostor i potrebnu opremu (izjava iz katastarskog ureda, ugovor o kupovini, ugovor o zajmu, i sl.);
Dokaz o registraciji direktora i uposlenika u poreznoj upravi;
Dokaz o izmirivanju administrativne takse;
Stručno mišljenje o zaštiti od buke;
Potvrda o električnim instalacijama (atest);
Potvrda o zaštiti od požara.

* Postupak pribavljanja dozvole može da se neznatno razlikuje od jedne do druge općine.

NEMA TROŠKOVA

Na kraju, ukupni troškovi osnivanja privrednog društva su:

Administrativni troškovi: cca 250 KM;
Troškovi za angažovanje advokata i notara: oko 500-1000 KM.

Vremenski period trajanja registracije d.o.o. od dostavljanja potpune dokumentacije sudu do dobijanja Rješenja je 15-20 dana.

Nakon što se ispunili ovih 16 koraka, vaš naredni korak je da počnete poslovati. SRETNO!U Republici Srpskoj
Koraci u registraciji – jednočlani d.o.o. sa minimalnim osnivačkim kapitalom od 1KM:
Korak 1: Odabrati ime kompanije
Korak 2: Provjeriti u registru kompanija na Sudu da li je izabrano ime dostupno
Korak 3: Odrediti iznos osnivačkog kapitala

Minimalni osnivački kapital za d.o.o. je 1 KM.
Korak 4: Posjeta notaru/Notarski ovjeren osnivački akt

Obraćanje notaru sa kopijom lične karte te dogovor oko imena budućeg privrednog društva čiju će mogućnost određivanja notar provjeriti u sudskom registru. Notar ovjerava osnivački akt, tj. ovjera potpisa osnivača i ovlaštenog lica.
Korak 5: Ovjera ličnih dokumenata i potpisa

Posjeta opštini te ovjera kopije lične karte/pasoša vlasnika i odgovornog lica (ovjera iznosi 2 KM po listu), te ovjera potpisa budućeg odgovornog lica (10KM).
Korak 6: Registracija privrednog društva – jednošalterski sistem kod APIF-a

Notar/osnivač/odgovorno lice podnosi APIF-u zahtjev za registraciju sa potrebnim dokumentima (notarski obrađen osnivački akt, ovjeren potpis odgovornog lica, ovjerene kopije lične karte/pasoša vlasnika i odgovornog lica) – prva registracija je besplatna, objava je u Službenom glasniku RS (7 KM po redu, taksa APIF-u 35 KM, rok postupanja 3 dana ukoliko je predata sva potrebna dokumentacija). Procedura registracije istovremeno podrazumijeva da je poslovni subjekat registrovan kod Poreske uprave RS, tj. dodijeljen JIB i izvršeno razvrstavanje poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti.
Korak 7: Preuzimanje sudskog rješenja i obavještenja o razvrstavanju po klasifikaciji djelatnosti kod APIF-a.
Korak 8: Izrada pečata

Izrada pečata u ovlaštenoj pečatoreznici uz kopiju sudskog rješenja, a orginala na uvid. Prosječna cijena pečata je 40KM, rok postupanja je 1 dan.
Korak 9: PDV registracija

Nakon završetka procesa registracije, te izrade pečata, zainteresovano lice za pokretanje poslovanja u Republici Srpskoj je dužno da obavi i sljedeće korake: PDV registracija – očekivani promet preko 50.000KM u jednoj poslovnoj godini i pravna lica koja imaju registrovano spoljnotrgovinsko poslovanje, posjeta Upravi za indirektno oporezivanje BiH za obavljanje pdv registracije (carinske, akcizne ili špediterske). Potrebna dokumentacija uključuje ovjerenu kopiju sudskog rješenja, JIB, te karton deponovanih potpisa.

CIJENA: administrativna taksa = 40 KM, rok postupanja do 7 dana.
Korak 10: Izraditi Ugovor o radu za uposlene
Korak 11: Prijavljivanje društva i zaposlenih u poresku upravu

Potrebno je prijaviti zaposlene radnike u Poreskoj upravi RS-a, na već propisanim obrascima, te podići istu potvrdu.
Korak 12: Fiskalizacija

Posjeta jednom od ovlaštenih distributera fiskalnih uređaja/kasa radi sklapanja ugovora, biranja fiskalne kase u skladu sa potrebama poslovanja, te podnošenja inicijalnog zahtjeva za fiskalizacijom.

Broj dana: 5 dana
Korak 13: Otvaranje transakcijskog računa u banci

CIJENA: notar 2h/4,095KM + ovjera ličnih karata 2h/2KM + 10KM ovjera potpisa ovlaštenog lica, taksa APIF-u 35KM, taksa Služebnom glasniku RS za objavu 7KM po redu h 5 redova = 35KM, pečat 40KM = 132,2KM + taksa UIO/BiH 40KM.

Trebate posjetiti sljedeće 4 institucije: notara, opštinsku uslužnu kancelariju, šalter APIF- a, i pečatoreznicu, te nakon registracije PC Uprave za indirektno oporezivanje, distributera fiskalnih uređaja, te Poresku upravu RS radi prijave zaposlenih radnika.